Chromeč

 


 

Zástupce odkazů pro listování

_______________________________________________________________________

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Chromči – 150. výročí postavení kaple

 

Na počátku šedesátých let 19. století se chromečtí věřící rozhodli postavit prostornou kapli na místě kapličky sv. Jana Nepomuckého. Kaple byla dostavěna a vysvěcena v r. 1862, střecha byla pokryta došky, věž plechem.  Obrovský požár, který v r. 1869 zachvátil Chromeč, kapli poškodil.  Oheň zachvátil krovy, ve věži roztavil dva nové zvony a zničil hodinový stroj.  Na opravu kaple a nové zvony přispěla tehdy i císařská pokladna Františka Josefa I. od tehdy  již nemocného císaře a krále Ferdinanda i od olomouckého arcibiskupa Bedřicha Fürstenberka.
Kaple potom sloužila až do r. 1912, kdy byly provedeny další opravy. Do presbytáře byl umístěn nový oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého, který zakoupila Jana Horáčková z č.p. 18 – babička P. Františka Horáčka (1919-1997). Dřevěnou sochu Božského srdce Páně nechala zhotovit Anna Matějčková, hospodyně ze statku č.p. 11 – její manžel byl vnuk posledního chromečského rychtáře Mikuláše Matějčka.
(statek č.p. 11 – nyní obchod p. Pavlíka).
Letos tedy už 100 let obětují před tímto oltářem chromečtí věřící mše svaté za své zemřelé, nosí sem svá trápení i radosti, ale také děkují našemu Pánu za útěchu, posilu a projevená milosrdenství.
V roce 1922 – před 90ti lety je taky uváděn boční oltář se sochou Panny Marie Lurdské.
V roce stoleté povodně byly 3.8.1997 zavěšeny na věž kaple dva nové zvony pořízené ze sbírek občanů, přispěním obecního úřadu, darů firem a spolků v Chromči.

                                                                                                                                                    Antonie Mikulová
                                                                                                                                          Foto: Marie Valentová


Čerpáno z publikace 650 let Chromče PaeDr. Zdeňka Doubravského

 


V Chromči 15. února 2012

 

 

                                                                                                       

                                                   Hlavní oltář                                                                     Obraz sv. Jana Nepomuckého

  

                                Božské Srdce Páně                                                

                                           Božské Srdce Páně                                                                   Panna Maria Lurdská                        

________________________________________________________________________________

 

Kamenné kříže v Chromči – němí svědci historie

 

 Kříž u kostela

V r. 1872 postavil chromečský kovář Josef Fajt železný kříž na kamenném podstavci. Pod reliéfem anděla jsou slova „oběť lásky“, níže potom reliéf modlící se svaté doprovázené textem: Tento kříž jest na památku nákladem Josefa a Františky Fajt z Chromče v r. 1872 postaven.
V r. 1999 byla kamenosochařem p. Janem Maluchou ze Zábřeha provedena generální oprava tohoto kříže. Na této práci pracovalo mnoho chromečských dobrovolníků.
Do podstavce kříže byly vloženy do měděné schránky některé dokumenty, fotografie, mince, kopie papírových peněz apod.  Cena této opravy v roce 1999 byla 87 tisíc Kč, z toho dary věřících a ostatních občanů obce 67 tis., obec zaplatila 20 tis. Kč.


 

Kříž na hřbitově

Nejstarší kříž z r. 1764 stál na počátku obce Chromeč, kolem něho byly vysázeny čtyři lípy. Nechala ho zhotovit bludovská vrchnost na svých pozemcích. V r. 1906, kdy byl zřízen chromečský hřbitov (do té doby pohřbívali  chromečtí své nebožtíky do Postřelmova) věnoval hrabě ze Žerotína tento kříž obci a ten byl přestěhován na hřbitov. Barokní práce zhotovené z pískovce, má na podstavci zdobeném volutami umístěné pozlacené reliéfy zobrazující Svatou Trojici, Madonu a Pietu.
Poslední oprava tohoto kříže byla v r. 1994 (sochař Jan Malucha) a kříž byl znovu přestěhován – tentokrát mimo střed hřbitova. V té době byly vysázeny i tuje za účelem ozelenění  vnitřku hřbitova.
Nápis na kříži: Kříž tento věnoval JExc Karel hrabě Zierotin  1906. (v tomto roce se zřejmě kříž opravoval)

 

 

Kříž před Blaťákovým

Další kříž nechal postavit majitel statku č. 17 v r. 1851 na památku zemřelého syna .
Nápis: Tento kříž jest z nákladu Josefa Konečnýho sedláka z N 17 postaven na poručení poslední vůle jeho zemřelého syna Petra Konečnýho. Plných 130 let stál tento kříž před statkem č. 17 u Primesů), až v r. 1982 při autonehodě  byl kříž rozbit na několik kusů. Oba téměř hoši – viníci nehody vyvázli bez zranění. Až po deseti letech – v r. 1992 byla hlavně z iniciativy p. Václava Valenty a Emila Blaťáka provedena oprava tohoto kříže a byl přestěhován na zahradu domu č. 18 P. Františka Horáčka. Potom – v r. 2004 – několik let po smrti P. Horáčka byla provedena generální oprava tohoto kříže p. Kotrašem z Bludova a kříž přestěhován před domek Alžběty Blaťákové. Celá oprava stála 66.000,- Kč, částku 34.000,- zaplatil p. Emil Blaťák, 22.000,- Kč obec Chromeč a 10.000,- Kč  věnoval jako soukromý dar tehdejší farář  P. Jiří Putala.
Jako vzpomínku na náš vstup do EU je na zadní straně nápis – naděje Evropy 2004.

zpracovala: Antonie Mikulová                                                                            

foto: Marie Valentová

Kamenné kříže v Chromči – němí svědci historie - dokončení

 

Kříž u Blažkového mlýna

Další umělecky hodnotný kamenný kříž stojí u chromečského mlýna při státní silnici 1/11 od Bludova. Rok jeho zhotovení není již čitelný, avšak svým provedením se hlásí do druhé poloviny 18. století. Na podstavci je umístěn reliéf sv. Jana Nepomuckého.
K tomuto kříži se podle ústní tradice konávaly každoročně svatojanské poutě. Kříž byl opravován a postaven na nový podstavec v r. 1872.
Nápis: německy: Majitel tohoto mlýna má tento kříž udržovat stále v řádném stavu. (překlad Vénos Vl.)
A dále: Přestavěn od majitelů tohoto mlýna Aloise a Amálie König – 1872.

 

 

          

Kříž za obcí

Nejmladším křížem je vzpomínkový kříž na I. světovou válku, stojící za obcí u cesty vedoucí z Chromče na státní silnici. Na podstavci pod slovy „Pochválen buď Ježíš Kristus“ je reliéf Jana Nepomuckého a text: Ke cti a chvále Boží zbudovali dobrodinci chromečtí L.P. 1923 padlým vojínům. 

 

zpracovala: Antonie Mikulová

Foto: Marie Valentová