Pro mladé

_______________________________________________________________________

 
_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

ANIMÁTOŘI

SPOLČO

imageŠkola začala, úkolů je čím dál více, a ty bys nejraději byl kdekoliv jinde než ve škole? Je ti 12 a více let a hledáš místo, kde by ses mohl pomodlit, popovídat si nebo zahrát napínavé hry s kámoši? Rád vzpomínáš na letní tábory a na jiné akce během školního roku, ze kterých sis přivezl domů spoustu suprových zážitků a rád bys potkával kamarády z akcí častěji? V tom případě už se déle neohlížej přes rameno a koukni vpřed. Máme tu pro tebe nabídku ve formě mládežnického spolča. Bude tomu již rok, co nově založené spolčo v Postřelmově funguje a má 16 členů. Ale rádi mezi sebou přivítáme i novou posilu. imageSpolčo se koná   každou neděli po mši svaté na faře v Postřelmově. Začínáme ranní   modlitbou. Pak se vrhneme na snídani (svačinu), která je vždy   zajištěná. Při ní si povídáme nebo plánujeme nejrůznější věci. Poté   následuje článek nebo úryvek z Bible na zamyšlení a rozebrání. A   závěr si vždy zpestříme nějakou úžasnou hrou.
Takže pokud tě tato pozvánka zaujala, pak se přijď určitě podívat,   neboť spolčo volá a čeká na tvou odpověď! smiley Protože kdo nezažil,   nepochopí. A kdo zažil, nezapomene…

Ondra


 

Sírachovec 3,17 – 31
Pýcha a pokora

17 Synu, v tichosti konej své práce a budou tě mít rádi lidé Bohu milí.

18 Čím větší jsi, tím více se pokořuj a najdeš milost před Hospodinem.

19 Neboť mnozí jsou vznešení a slavní, ale Hospodin zjevuje svá tajemství pokorným.

20 Neboť Hospodinova moc je veliká; pokornými je oslavován.

21 Co je pro tebe příliš nesnadné, nevyhledávej, a co je nad tvé síly, nezkoumej.

22 Přemýšlej o tom, co ti Hospodin nařídil, co před tebou drží v tajnosti, po tom se nepídi.

23 Nestarej se o to, co se tě netýká, vždyť ti bylo ukázáno víc, než na co stačí lidský rozum.

24 Mnohé lidi obloudily jejich domněnky a falešné dohady zavedly na scestí jejich myšlení.

25 Nebudeš-li mít zřítelnici, budeš připraven o světlo, nedostalo-li se ti poznání, nevychloubej se schopnostmi .

26 Zatvrzelé srdce nakonec špatně skončí, kdo si zahrává s nebezpečím, nakonec v něm zahyne.

27 Zatvrzelé srdce bude obtíženo bolestmi, hříšník vrší jeden hřích na druhý.

28 Na to, co postihne pyšného, není léku, neboť se v něm zakořenilo zlé býlí.

29 Srdce rozumného pochopí podobenství a přání moudrého je mít naslouchající ucho.

30 Voda uhasí planoucí oheň a milosrdenství usmíří hříchy.

31 Kdo odplácí dobrodiní, myslí na budoucnost, když padne, nalezne oporu.

Modlitba Charlese de Foucaulda
Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou, co se ti zalíbí. Ať se mnou učiníš cokoliv, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. Nepřeji si nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mne, na všech tvých tvorech, můj Bože. Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj Bože s celou láskou svého srdce, protože tě miluji a protože je potřebou mé lásky dát se, odevzdat se do tvých rukou bez míry - s nekonečnou důvěrou, protože jsi můj Otec.

Ondra Bartoň

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Sírachovec  2,1 – 18
Stálost  ve  víře

 1. Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení.
 2. Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne.
 3. 3Přilni k Hospodinu , neodvracej se od něho , abys nakonec dosáhl vyvýšení.
 4. Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý.
 5. Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření.
 6. Důvěřuj Bohu , on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho.
 7. Kdo se bojíte Hospodina, čekejte na jeho milosrdenství a neuchylujte se od něho, abyste nepadli.
 8. Kdo se bojíte Hospodina, důvěřujte mu a vaše odměna se neztratí.
 9. Kdo se bojíte Hospodina, doufejte v příchod dobrých věcí, věčného veselí a milosrdenství.
 10. Pohleďte na dávná pokolení a vizte: Kdo důvěřoval Hospodinu a byl zahanben? Kdo setrvával v bázni před ním a byl opuštěn? Kdo ho vzýval a on ho opominul?
 11. Vždyť Hospodin je plný slitování a milosrdný, odpouští hříchy a zachraňuje v čas soužení.
 12. Běda však mdlým srdcím a rukám ochablým strachem i hříšníkovi, který chodí po dvou stezkách.
 13. Běda mdlobou ochablému srdci, že nevěří, proto se mu nedostane ochrany.
 14. Běda vám, kteří jste ztratili vytrvalost: co uděláte, až vás Hospodin navštíví?
 15. Kdo se bojí Hospodina, nebudou se vzpírat jeho slovům, kdo ho milují, budou se držet jeho cest.
 16. Kdo se bojí Hospodina, budou usilovat o to, co jemu se líbí, kdo ho milují, budou naplněni jeho Zákonem.
 17. Kdo se bojí Hospodina, připraví svá srdce, budou se před ním pokořovat:
 18. „Chceme padnout do rukou Hospodinových, a nikoli do rukou lidí, neboť jaká je jeho velikost, takové je i jeho milosrdenství.“

Může nás vůbec Bůh použít?
Bůh nevyžaduje přijímací pohovor. On nenajímá a nepropouští jako většina zaměstnavatelů, protože On je mnohem více náš Otec než náš Zaměstnavatel.

 • On se nedívá na finanční zisky a ztráty.                                                                                          
 • On není předpojatý, stranický.                                                                                                                        
 • On neposuzuje.                                                                                                                                           
 • On není nepřející.                                                                                                                              
 • On nehledí na poslední módu.                                                                                                             
 • On není halasný.                                                                                                                                      
 • On není hluchý k našemu pláči.                                                                                                      
 • On není slepý k našim potřebám.

Bůh nám dává své dary zadarmo, nakolik se mi otevřeme. Mohli bychom dělat nádherné věci pro nádherné lidi, a přesto nebýt…

Satan říká: „Nemáš žádné zásluhy!“
Ježíš říká: „O co jde, já je mám!“
Satan se dívá zpět a vidí svoje chyby.
Bůh se dívá zpět a vidí kříž.

Bůh nevypočítává, co jsi dělal v roce 2009, ani si o tom nevede záznamy. Buď si jistý, že existuje mnoho důvodů, proč by nás Bůh neměl povolat. Ale jestliže ho milujeme, jestliže po Něm toužíme, On nás použije vzdor k tomu, kdo jsme, kde jsme byli, co jsme prožili či jak vypadáme! Modlím se, abychom jako křesťané vystoupili z naší omezenosti do neomezené Boží přirozenosti. Tehdy naše touha po Bohu a po sdílení se s Ním roztrhá na cucky naše hranice, omezení. 

        

Modlitby pro křesťanské teenagery
Za tebe umřel…

Za tebe umřel tvůj bratr Ježíš
to za tebe nes těžkej kříž,
abys moch k Bohu blíž
a nenes svejch hříchů tíž!

Modlitba za mládež (denně ve 21:00)

 

Pane Ježíši Kriste,
sjednoceni se všemi, kteří se v tuto hodinu modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme:  Chraň nás před hříchem a dej nám sílu a vytrvalost ve zkouškách. Rozmnož v nás vzájemnou lásku, abychom vytvářeli tvoji krásnou církev. Posiluj nás svým Svatým Duchem, abychom měli odvahu být solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista ostatním mladým. Prosíme o to na přímluvu tvé milované Matky Marie.
Zdrávas Maria…

Ondra Bartoň 

 

TOPlist
 

 

Anketa:Líbí se vám tato rubrika ?
Ano
66
Ne
0
Nevím
1
Celkem hlasovalo: 67